Wstępne badania lekarskie pracowników tymczasowych – stanowisko MPiPS z 20 maja 2015r.

Wyświetleń: 499

ODPOWIEDŹ MPIPS Z 20 MAJA 2015 R. NA ZAPYTANIE POSELSKIE NR 8161 (ZNAK: K7ZAP8161) W SPRAWIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA BADAŃ WSTĘPNYCH BHP DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

W związku z przesłaniem przy piśmie z dnia 5 maja 2015 r. znak: K7ZAP8161 zapytania poselskiego Pana Posła Marka Kwitka w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tymczasowych – uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkoleniu przed dopuszczeniem do pracy (wstępnemu) nie musi być poddawany pracownik, który podejmuje pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku jakie zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

W odniesieniu do pracowników tymczasowych obowiązek pracodawcy dotyczący szkolenia w zakresie bhp realizuje (zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) pracodawca użytkownik. Zatem w przypadku zatrudniania pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy użytkownika i na tym samym stanowisku pracy jakie zajmował w okresie bezpośrednio poprzedzającym, nie jest konieczne ponowne przeprowadzanie szkolenia wstępnego takiego pracownika, zakładając że odbył on już takie szkolenie przed podjęciem pracy u tego pracodawcy użytkownika. Fakt przejścia pracownika do innej agencji pracy tymczasowej nie ma w tym przypadku znaczenia, bowiem (jak już wspomniano wyżej) obowiązek szkolenia w zakresie bhp pracowników tymczasowych ciąży na pracodawcy użytkowniku, u którego pracownicy wykonują pracę. Ma tu więc zastosowanie przepis określony w art. 237.3 § 2 zdanie drugie Kodeksu pracy.

W omawianym przepisie określony został warunek (od spełnienia którego zależy zwolnienie pracownika ze szkolenia wstępnego w zakresie bhp) podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Określenie bezpośrednio oznacza, że podjęcie takiej pracy powinno nastąpić następnego dnia, czyli bez dnia przerwy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Radosław Mleczko