Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wyświetleń: 875   wynagrodzenie (9)

Poniżej przedstawiam nasze rozliczenie czasu pracy pracownika, z dokonanym obliczeniem jego wynagrodzenia. Prosimy o przeprowadzenie analizy poprawności naszych wyliczeń.

Pracownik X w marcu 2013r.

147 godzin norma 7/8 (168:8×7 = 147 godzin)

176 godzin pracował – 147 go

Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia pracownika pracującego w niepełnym wymiarze, który pracował więcej godzin, niż wynika to z pełnego wymiaru czasu pracy.

W jaki sposób prawidłowo obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze 7/8 etatu, który w marcu 2013r. (miesięczny okres rozliczeniowy) przepracował 176 godzin, co oznaczało, że przekroczył nie tylko wymiar wynikający z umowy o pracę, ale również wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik wynagradzany jest stawkę godzinową 4 zł. Pracodawca nie wypłaca żadnych premii, nagród, ani dodatku za wysługę lat. Pracownik zatrudniony jest na stanowisku wymagającym wykonywania pracy także w niedziele i święta.

dzin do przepracowania = 29 godzin ponadwymiarowych

Z tego 21 godzin do pełnego etatu wg stawki zaszeregowania,

8 godzin nadliczbowych według stawki z wynagrodzenia minimalnego

168 godzin x 4 zł = 672 zł

1600 zł : 168 godzin = 9,52 zł : 8 x 7 = 8,33 zł

147 godzin x 8,33 zł = 1224,52 (kwota gwarantowana)

Noce 8,33 zł x 20% x 64 godziny = 106,62 zł

Nadliczbowe  8,33 zł x 8 godzin x 50% = 33,32 zł

176 godzin x 8,33 zł = 1444,08 zł

Dopłata do minimalnego wynagrodzenia  1466,08 zł – 672 zł – 106 zł = 687,45 zł

1466,08 zł + 33,32 zł = 1499,40 zł

Grafik pracownika przedstawiał się następująco:

Dzień   Godziny pracy   Godziny przepracowane Dodatek nocny Godz. nadliczbowe 50%
1 piątek 8   8    
2 sobota 8   8    
3 niedziela          
4 poniedziałek 8   8 8  
5 wtorek

 

8   8 8  
6 Środa

 

         
7 czwartek

 

         
8 piątek 8   8    
9 sobota 8   8   4
10 niedziela          
11 poniedziałek 8   8    
12 wtorek 8   8    
13 środa 8   8    
14 czwartek

 

         
15 piątek 8   8 8  
16 sobota 8   8 8 8
17 niedziela 8   8 8 8
18 poniedziałek 8   8 8  
19 wtorek          
20 środa 8   8    
21 czwartek

 

8   8    
22 piątek 8   8    
23 sobota          
24 niedziela 8   8   8
25 poniedziałek 8   8    
26 wtorek 8   8    
27 środa 8   8    
28 czwartek

 

         
29 piątek 8   8 8  
30 sobota 8   8 8 8
31 Niedziela/święto          
Razem:   176   176 64 36

 

Wykonywanie przez pracownika pracy w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) powinno być rekompensowane innymi dniami wolnymi od pracy. To samo dotyczy wykonywanej pracy w dniach wolnych wynikających z przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Opracowując rozkład czasu pracy na dany okres rozliczeniowy pracodawca obowiązany jest wskazać pracownikowi, które dni wolne od pracy stanowić będą rekompensatę za pracę wykonywaną w tych dniach. Jest to istotne z punktu widzenia naliczenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku 100% za wykonywaną pracę w niedziele i święta nie rekompensowane dniami wolnymi od pracy.

W grafiku nie zaznaczono, które dni stanowią rekompensatę, o której wyżej.

Planując pracę w danym okresie rozliczeniowym nie wolno pracodawcy zobowiązywać pracownika do jej wykonywania w liczbie godzin przekraczających ustalony umową o pracę wymiar czasu pracy. Zwiększona liczba godzin pracy może wystąpić dopiero na etapie wykonywania pracy, np. z powodu choroby innego pracownika, skorzystania z urlopu wypoczynkowego, dni nieobecnych nieusprawiedliwionych.

Zgodnie z art. 130 k.p. wymiar czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym:
1 – 31 marca 2013r. wynosił 168 godzin (4 pełne tygodnie x 40 godzin + 8 godzin za piątek 29 marca).

Jeżeli pracownik został zatrudniony w wymiarze 7/8 etatu, liczba jego godzin pracy w marcu 2013r. powinna wynosić 147.

168 godzin : 8 x 7 = 147 godzin

Przekraczając 147 godzin pracownik wykonywał pracę w godzinach „ponadwymiarowych” uprawniających tylko do normalnego wynagrodzenia. Praca w godzinach nadliczbowych wystąpiła dopiero po 168 godzinach, gdyż wówczas doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

Przypomnieć należy, że pracą w godzinach nadliczbowych pracownika zatrudnionego w normalnym systemie czasu pracy, jest praca przekraczająca normy czasu pracy, w tym normę dobową lub przeciętną tygodniową.

W analizowanej sprawie doszło jedynie do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

Istotne dla dokonania wyliczeń jest ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, gdyż z uwagi na niską wartość stawki godzinowej wskazanej w zawartej z pracownikiem umowie o pracę (4 zł), prawdopodobnie trzeba będzie wypłacić wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2013r. dla pracownika pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynosi 1600 zł.

Przedstawiona przez pracodawcę analiza obliczonego wynagrodzenia wykazuje nieprawidłowość w zakresie obliczenia gwarantowanego pracownikowi minimalnego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu wartości stawki godzinowej doszło do podzielenia minimalnego wynagrodzenia (1600 zł) przez wymiar czasu pracy marca 2013r. (168 godzin), a następnie do obniżenia jej wartości proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wskazanego umową o pracę.

1600 zł : 168 godzin = 9,52 zł : 8 x 7 = 8,33 zł

Gdyby przyjąć za prawidłowy sen sposób obliczenia stawki godzinowej, to okazałoby się, że pracownik zatrudniony w wymiarze ½ etatu zamiast gwarantowanej ustawowo kwoty 800 zł faktycznie uprawniony byłby do kwoty  399,84 zł.

1600 zł : 168 godzin = 9,52 zł : 8 x 4 = 4,76 zł x 84 godzin pracy (1/2 etatu w marcu 2013r.)

Pracodawca obliczając wysokość stawki godzinowej na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązany jest podzielić jego wartość przez wymiar czasu pracy danego miesiąca, obliczony zgodnie z art. 130 k.p., niezależnie od wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy o pracę. Wynika z tego, że stawka godzinowa powinna być jednakowa dla wszystkich pracowników, niezależnie od wymiaru czasu pracy.  Różnica w wypłacanym wynagrodzeniu powinna wynikać jedynie z liczby godzin przepracowanych przez pracowników.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.  Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy.

Ustawodawca nie przewiduje dzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu w ramach niepełnego wymiaru czasu pracy. Powód jest oczywisty, obliczając w ten sposób stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia, uzyskamy tę samą wartość, co dzieląc je w sposób opisany powyżej.

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia jest jednakowa dla wszystkich pracowników, niezależnie od wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy o pracę.

W marcu 2013r. pracownik zatrudniony w wymiarze 7/8 etatu posiadał ustawową gwarancję, że jego wynagrodzenie za jedną godzinę pracy, nie będzie niższe od kwoty 9,52 zł.

Stosując stawkę 4 zł za godzinę pracy wynagrodzenie pracownika pracującego w marcu 2013r. w wymiarze 7/8 etatu będzie wynosiło:

  1. Wynagrodzenie normalne za wszystkie przepracowane godziny

176 godzin pracy x 4 zł = 704 zł

  1. 20% dodatek nocny za 64 godziny pracy w nocy

9,52 zł x 20% = 1,90 zł x 64 godziny = 121,60 zł

  1. 100% dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (176 godzin – 168 godzin = 8)

4 zł x 100% = 4 zł x 8 godzin = 32 zł

            W przesłanym rozliczeniu nieprawidłowym było przyjęcie, że pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych uprawniony był do dodatku 50%. Zgodnie z art. 1511 § 2 k.p. za przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy przysługuje pracownikowi dodatek 100%.

            Obliczając pracownikowi dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca za podstawę powinien przyjąć osobiste zaszeregowanie pracownika określone jego stawką godzinową, wynikającą z umowy o pracę, czyli 4 zł.       Przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują liczenia dodatków za godziny nadliczbowe od wartości minimalnego wynagrodzenia, jak to zrobiono w przesłanym wyliczeniu.

            Podejmując decyzję o ewentualnej wypłacie wyrównania do kwoty minimalnego wynagrodzenia, należało obliczyć wartość wynagrodzenia pracownika, przyjmując za podstawę wynikające z umowy o pracę, czyli stawkę 4 zł. Jedynie w przypadku obliczanego dodatku nocnego, z uwagi na przepis art. 1518 k.p. za podstawę należało przyjąć minimalne wynagrodzenie. Pracownik uprawniony był w marcu 2013r. do trzech kwot pieniężnych: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku nocnego oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, które w sumie dały kwotę 857,60 zł

Następnie należało sprawdzić, czy nie przysługuje wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. W tym zakresie znajduje zastosowanie art. 6 ust. 4 i 5 powyższej ustawy. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno – rentowej oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Do porównania przyjęta została 793,60 kwota  zł., co wynika z poniższego wyliczenia:

857,60 zł – 64 zł (pełne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych) = 793,60 zł

Obliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które zostało odjęte od wartości ogólnego wynagrodzenia:

(8 godzin nadliczbowych x 4 zł) + (8 godzin x 4 zł) = 64 zł

Po odjęciu 64 zł wynagrodzenie pracownika zostało sprowadzone do normalnego czasu pracy (168 godzin), przy czym jest bez znaczenia, że pewna część tego wynagrodzenia obejmowała godziny przekraczające wymiar czasu pracy pracownika.

Obliczenie wyrównania do wartości minimalnego wynagrodzenia:

9,52 zł x 168 godzin = ~ 1600 zł

1600 zł – 793,60 zł = 806,40 zł

Za pracę przez 168 godzin pracownik powinien otrzymać takie samo wynagrodzenie, jak inny pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, pracujący również 168 godzin, jeżeli ich stawki godzinowe są takie same lub różne, ale nie większe niż stawka godzinowa z minimalnego wynagrodzenia obliczona w danym miesiącu.

Łączna kwota należnego wynagrodzenia za marzec 2013r. powinna wynosić 1664 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

793,60 zł (wynagrodzenie za normalny czas pracy w liczbie 168 godzin) + 806,40 zł (wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia) + 64 zł (wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych)

Gdyby pracownik zatrudniony był zgodnie ze swoim wymiarem czasu pracy w liczbie 147 godzin, jego wynagrodzenie obliczone stawką godzinową 4 zł oraz z uwagi na pracę przez 64 godziny pracy w nocy, otrzymałby wyrównanie do kwoty 9,52 zł x 147 godzin = 1399,44 zł

(147 godzin x 4 zł) + (9,52 zł x 20% x 64 godziny = 121,60 zł) = 709,60 zł

Kwota wyrównania wynosiłaby wówczas 689,84 zł (1399,44 zł – 709,60 zł).

Na koniec należy stwierdzić, że niezrozumiałe jest wykazanie na karcie czasu pracy 36 godzin nadliczbowych z prawem do dodatku 50%, skoro w żadnej dobie nie doszło do przekroczenia dobowej normy czasu pracy, a przeciętna tygodniowa norma została przekroczona tylko 8 godzinami. Prawdopodobnie potraktowano przekroczenie wymiaru wynikającego z umowy o pracę, jako pracę w godzinach nadliczbowych.

Należy zauważyć również na nieprawidłową liczbę dni wolnych od pracy. Zamiast 10 dni wolnych pracownikowi udzielono tylko 9 dni wolnych od pracy. Jeżeli przyjmiemy, że pracownik na odbiór dnia wolnego za jedną z przepracowanych sobót nie wyraził zgody, to nie będzie można zarzucić pracodawcy naruszenia przepisów o czasie pracy.

W oparciu o drugą kartę czasu pracy, pracownik przepracował 128 godzin, a powinien 126. Okres choroby pracownika nie spowodował pomniejszenia wymiaru czasu pracy. Za dwie godziny przekraczające wymiar ¾ etatu pracownik zachowuje prawo do normalnego wynagrodzenia.

Obliczone wynagrodzenie stawką 4 zł oraz kwotę za pracę przez 32 godziny w porze nocnej należy porównać z kwotą minimalnego wynagrodzenia w podobny sposób, jak u pracownika opisanego wcześniej.

Pracownik zatrudniony na ¾ etatu powinien dostać nie mniej niż 1218,56 zł:

9,52 zł x 128 godzin = 1218,56 zł

Do powyższej kwoty należy doliczyć świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego, tj. wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za 7 dni kalendarzowych.

Podstawa prawna:

  • 130, 151, 1511 § 1 i 2, art. 1518 k.p.
  • 6 ust. 4-5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

Zygmunt Stanisławski

16 maja 2013r.