Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy –

Wyświetleń: 473

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 30 września 2009 r. GPP-249-4560-52/09/PE/RP

Odpowiadając na pismo z dnia 21 lipca 2009 r., dotyczące w szczególności problematyki naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków od tej reguły.

Jak wynika ze wskazanego przepisu rozliczanie 40-godzinnej normy tygodniowej powinno następować w ramach 5-dniowego tygodnia pracy, przy czym chodzi tu o przeciętnie 5-dniowy – dla danego okresu rozliczeniowego – tydzień pracy. Oznacza to, że w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego pracownik może świadczyć pracę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, lecz w innych musi pracować odpowiednio mniej niż 5. Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy dotyczy wszystkich systemów czasu pracy.

Należy także pamiętać o art. 133 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego również co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Jeżeli zgodnie z obowiązującym u danego pracodawcy rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to zastosowanie będzie miał (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.