Wypowiedzenie warunków pracy i płacy – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z roku 2009 GPP-471-4560-22/09/PE/RP

Wyświetleń: 467

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z roku 2009 GPP-471-4560-22/09/PE/RP

(…) Zgodnie z art. 77[2] § 1 k.p. pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Z kolei w § 2 art. 77[2] k.p. ustawodawca rozszerzył katalog świadczeń, które mogą być przedmiotem regulacji w ramach regulaminu wynagradzania wskazując także na inne świadczenia związane z pracą. Oczywiście ustalenie prawa do innych świadczeń związanych z pracą (np. pakietów medycznych, polis ubezpieczeniowych itp.) stanowi fakultatywną materię regulaminową. Przechodząc w tym miejscu do meritum należy zauważyć, że w myśl art. 77[2] § 5 k.p. do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 241[12] § 2, art. 241[13] oraz art. 241[26] § 2 k.p. Zgodnie z art. 241[13] § 1 k.p. (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.