Wyrok SN z 19 lutego 2010r. II PK 221/09 – polecenie wykonywania dodatkowych czynności w ramach zawartej umowy bez zwiększenia wynagrodzenia

Wyświetleń: 692

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2010 r. II PK 221/09

TEZA
1. Do spółdzielczej umowy o pracę należy w pierwszym rzędzie stosować przepisy ustawy z 1982 r. Prawo spółdzielcze, a dopiero w drugiej kolejności – w razie, gdy dana kwestia nie została uregulowana w Prawie spółdzielczym – przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. Jeśli więc w przepisach Prawa spółdzielczego brakuje regulacji wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami spółdzielczego stosunku pracy (spółdzielnią pracy i jej członkiem), to normatywnymi źródłami kształtującymi sytuację prawną stron tego stosunku są przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

2. Zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy nie może prowadzić do niestosowania art. 184 i 185 ustawy z 1982 r. Prawo spółdzielcze, przepisy te stanowią wyłączną podstawę zmiany warunków zatrudnienia pracownika-członka spółdzielni pracy.

3. Pogorszenie warunków zatrudnienia pracowników-członków spółdzielni przez zmniejszenie im wynagrodzenia może odbyć się tylko z jednoczesnym obniżeniem wymiaru ich czasu pracy. Oznacza to, że – w przeciwieństwie do sytuacji prawnej opisanej w art. 91 oraz 24127 § 3 k.p. – niemożliwe jest w razie wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 185 ustawy z 1982 r. Prawo spółdzielcze obniżenie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, przy zachowaniu ich dotychczasowego wymiaru czasu pracy.

4. Jeśli wykonywane przez pracownika dodatkowe czynności mieszczą się w ogólnych ramach rodzaju pracy objętego treścią stosunku pracy, to pracownikowi (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.