Wyrównanie wynagrodzenia akordowego

Wyświetleń: 498   wynagrodzenie (9)

Jak wyliczyć wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika wynagradzanego wg stawki akordowej przypadku gdy pracodawca nie zapewnił pracownikowi odpowiedniej ilości surowca do wykonania jednostki produktu?

 Ponadto prosimy o wskazanie jak wyliczyć wyrównanie wynagrodzenia w przypadku jeżeli pracownik w danym miesiącu:

a)    przebywał na zwolnieniu lekarskim przez część m-ca w okresie od 01/05/2013 do 10/05/2013 r. oraz

b)    przebywał na zwolnieniu lekarskim przez część m-ca w okresie od 01/05/2013 do 10/05/2013 r. oraz korzystał z urlopu wypoczynkowego przez dwa dni.

W umowie o pracę są zapisy:

„wynagrodzenie za pracę:

– wynagrodzenie akordowe wg stawki akordowej za każdą wykonaną jednostkę produktu: stawka akord 2,10 zł.

– wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto miesięcznie 1.660,36 zł. służące wyłącznie jako podstawa do ustalenia: 

– wysokości dodatku za staż pracy i premii,

– wynagrodzenie w przypadku niezapewnienia pracownikowi odpowiedniej ilości surowca, umożliwiającej wykonanie ustalonej normy jednostek produktu.”

 Pracownik zatrudniony na 1 etat.

W miesiącu maju 2013 r. pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego przez 1 dzień w ilości 8 godzin. Z tytułu wykonanych jednostek otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1.444,80 zł. oraz wynagrodzenie za urlop w kwocie 84,62 zł. Pracownikowi nie została zapewniona z przyczyn pracodawcy odpowiednia ilość surowca, umożliwiająca wykonanie ustalonej normy jednostek – pracownik nie uzyskał brutto minimum 1660,36 zł. 

Z uwagi na treść zawartej umowy o pracę, należy odróżnić prawo pracownika do minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów od wynagrodzenia gwarantowanego umową o pracę. O ile na pierwsze pojęcie „wynagrodzenie minimalne” składają się prawie wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczone do wynagrodzeń osobowych – co gwarantować powinno prawo do wynagrodzenia minimalnego w wysokości 1600 zł – to wynagrodzenie gwarantowane umową wynosi 1660,36 zł. Gwarancja dotyczy jednak tylko wynagrodzenia akordowego i nie obejmuje pozostałych składników wynagrodzenia.

Kwota gwarantowana, to kwota, którą pracownik musi otrzymać naliczając wynagrodzenie akordowe.

Z informacji zawartej w pytaniu wynika, że pracownik ma prawo do kilku składników wynagrodzenia (wynagrodzenia akordowego, premii oraz dodatku stażowego). Suma wszystkich należnych składników musi jednak gwarantować kwotę – przed potrąceniem należności budżetowych – nie niższą niż 1600 zł, czyli minimalne wynagrodzenie.

Obliczając wynagrodzenie za wykonaną pracę, pracodawca w pierwszej kolejności powinien (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.