Zastosowanie kwoty wolnej od potrącenia przy kilku wypłatach dokonanych w jednym miesiącu

Wyświetleń: 423   wynagrodzenie (9)

Proszę o odpowiedź dotyczącą zajęcia wynagrodzenia na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

  Pracownik  zatrudniony jest na pełen etat. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek.  W jednym miesiącu otrzymał kilka wypłat i tak:

a)    8 dnia miesiąca otrzymał wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych za poprzedni miesiąc w wysokości  929,67 zł brutto  – 648,00 netto

b)   13 dnia miesiąca otrzymał nagrodę w wysokości 600,00 zł brutto – 417,14 netto

c)    na koniec miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie 2548,00 brutto – 1841,78 netto.

     W którym momencie należy zastosować kwotę wolną od potrąceń:

a)    czy od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i nagrody należy potrącić 50% na poczet zajęcia, a wypłacając należne wynagrodzenie na koniec miesiąca zsumować wszystkie wypłaty, co pozwoli na ustalenie granicy zajęcia,

b)   czy zastosować kwotę wolną wypłacając wynagrodzenie za nadgodziny i nagrodę w pełnej wysokości, a na koniec miesiąca zsumować wypłacone wcześniej świadczenia z wynagrodzeniem ustalając kwotę wolną od  potrąceń  i tak  648,00+417,14+1841,78 = 2906,92, połowa tego wynagrodzenia to kwota 1453,46.

             Jak należy postąpić w sytuacji, jeżeli pracownik choruje cały miesiąc i otrzyma tylko zasiłek chorobowy oraz dwa wcześniej wypłacone świadczenia z tytułu zatrudnienia, tj. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i nagrodę uznaniową.

Chciałabym zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy  dodatki za nadgodziny za dany miesiąc są wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca natomiast wynagrodzenie – ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc.

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zostały określone w art. 87 – 91 Kodeksu pracy, który wskazuje na kolejność dokonywanych potrąceń, ich wysokość oraz kwoty wolne od potrąceń.

Potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota wolna od potrącenia ulega zmniejszeniu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co ważne, na kwotę wolną nie wpływa liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu.

Pracodawca dokonując wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, jak również pobierając zaliczkę na podatek dochodowy obowiązany jest (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.