Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej – stanowisko MPiPS z 2 września 2014r.

Wyświetleń: 462

STANOWISKO MPiPS Z 2 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE ZBIEGU EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNYCHI NIEALIMENTACYJNYCH

 

(…) na podstawie art. 87 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności (w kolejności dokonywanych potrąceń):

1)      sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2)      sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3)      zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4)      kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1)      w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2)      w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia, wymienione w pkt 2 nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami wymienionymi w pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia.

Na podstawie art. 871 K.p., przy dokonywaniu potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle powyższych przepisów, w sytuacji, gdy zachodzi zbieg potrąceń należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych to w pierwszej kolejności potrąca się należności alimentacyjne w granicach trzech piątych wynagrodzenia bez kwoty wolnej od potrąceń (w wysokości minimalnego wynagrodzenia). Dopiero po potrąceniu sumy na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca może dokonać potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne, także w granicach trzech piątych wynagrodzenia, lecz do kwoty minimalnego wynagrodzenia (kwoty wolnej od potrąceń). Oznacza to, że inne należności niż alimentacyjne zostaną potrącone, jeżeli po potrąceniu świadczeń alimentacyjnych wynagrodzenie pracownika przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia (…).