Zmiana premii kwartalnej na półroczną w podstawie zasiłku

Wyświetleń: 1385   zus (4)

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób do podstawy wymiaru zasiłku powinniśmy ujmować dotychczas wypłacane premie okresowe półroczne, które od 01/01/2015 będą wypłacane w cyklach kwartalnych. Zasady przyznawania premii i naliczania nie zmieniają się, zmianie ulega tylko częstotliwość ich wypłaty. Nasze wątpliwości dotyczą zasad wliczania do podstawy wymiaru zasiłku premii półrocznych i kwartalnych w okresie 2015 roku, kiedy to do podstawy sięgać będziemy po wypłacone premie półroczne w 2014 i wcześniej oraz wypłacone w 2015 roku premie kwartalne, sukcesywnie w trakcie roku.

Przykład:

Pracownik dostarczy zaświadczenie lekarskie za okres od 1-15/08/2015 roku. Będzie to nowy okres zasiłkowy, bez kontynuowanej podstawy. Do podstawy przyjmiemy wynagrodzenie za okres od 08/2014 do 07/2015. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, Pracownik otrzymał: premię półroczną za 2 półrocze 2014 roku, wypłaconą w styczniu 2015 w wysokości 10.000 zł oraz premie kwartalne za 1 i 2 kwartał, wypłacone w 2015 roku, odpowiednio:
w kwietniu za 1 kwartał w wysokości 5.000 zł i w lipcu za 2 kwartał w wysokości 4.000 zł. W jakich wysokościach ww. premie powinny zostać wliczone do podstawy wymiaru zasiłku?

Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.
z 2014 r., poz. 159) premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Od 1 stycznia 2015r. u pracodawcy następuje zmiana zasad wynagradzania, polegająca na zmianie okresu, za który wypłacany będzie składnik pomniejszany za czas zwolnienia lekarskiego. Z dotychczasowej premii półrocznej, pracownik uprawniony będzie do premii kwartalnej.

W związku z powyższym należy przyjąć, że pracownik

This content is available to members only. Please login or register to view this area.