Zmiana treści regulaminu pracy – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z roku 2009 GPP-471-4560-26/09/PE/RP

Wyświetleń: 527

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z roku 2009 GPP-471-4560-26/09/PE/RP

(…) Zgodnie z art. 104[1] § 1 k.p. regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

3) (skreślony)

4) porę nocną,

5) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zgodnie zaś z art. 104[3] § 1 k.p. regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Oznacza to, iż (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Z kolei jeśli kwestie terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia zostały również zamieszczone w umowie o pracę, to zdaniem Departamentu Prawnego ich zmiana również nie powinna skutkować koniecznością wręczenia wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia zmieniającego. Należy bowiem pamiętać, że wypowiedzenia zmieniającego wymaga przede wszystkim istotna zmiana wynikających z umowy warunków pracy i (lub) płacy. Ponadto, patrząc na treść art. 29 k.p., trudno uznać, iż informacje dotyczące miejsca i terminu wypłaty wynagrodzenia mieszczą się w pojęciu warunków pracy i płacy wynikających z umowy, skoro przepis art. 29 § 3 k.p. nakazuje podanie tego rodzaju informacji na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy (oczywiście tylko w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy).

Niewątpliwie przemawia to za tym, że materia ta przynależy do kręgu informacji organizacyjnych i porządkowych. Dodatkowo art. 29 § 1 k.p. wskazując na warunki pracy i płacy, które powinny zostać określone w umowie, wymienia jedynie wysokość wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników, pozostawiając jednocześnie (o czym świadczy treść § 3 art. 29 k.p. w zw. z art. 104[1] § 1 pkt 5) kwestie dotyczące terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia przede wszystkim materii regulaminowej.