Zwolnienie z płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wyświetleń: 528

Proszę o interpretację, czy w myśl znowelizowanej ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r.poz. 674 z późn. zm.) oraz znowelizowanej ustawy z dn. 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych oraz niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014r. poz. 272, z późn. zm.), zatrudniając bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia, pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres 12 miesięcy niezależnie od ilości zawartych z nim umów następujących bez przerwy jedna po drugiej, czy też dotyczy to tylko pierwszej umowy? Chodzi w szczególności o sytuację, w której najpierw zawarto umowę na czas próbny, a następnie umowę na czas określony. Czy zwolnienie dotyczy tylko pierwszej umowy, czy też wszystkich umów przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem, że między nimi nie wystąpiła przerwa?

Zgodnie z art. 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1146), pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

W identyczny sposób reguluje tę sytuację art. 9c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jednolity  Dz.U. z 2014r. poz. 272 z późn. zm.) zwalniając z płacenia składki na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Aby skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek muszą być łącznie spełnione cztery warunki:

a) zatrudniona osoba powinna posiadać status „osoby bezrobotnej” – w rozumieniu obowiązujących przepisów;

b) osobę bezrobotną musi skierować do podjęcia pracy urząd pracy;

c) osobę bezrobotną pracodawca musi zatrudnić na podstawie umowy o pracę;

d) w chwili zatrudnienia osoba bezrobotna nie może mieć ukończonych 30 lat.

Przepisy zwalniają pracodawcę z obowiązku płacenia składek, jeżeli (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.