Zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy w razie przejścia zakładu pracy – stanowisko ZUS z 8 kwietnia 2013r.

Wyświetleń: 536

ODPOWIEDŹ ZUS Z 8 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE PRZEJŚCIA ZAKŁADU PRACY

W myśl art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy pracodawca oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

W przypadku pracowników, o których mowa w art. 104a i 9a przejmowanych w trybie art. 231 kodeksu pracy, pracodawca przejmujący (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.