Orzeczenia

Wyrok SN z 14 czerwca 2005r. I PK 289/04 – wypowiedzenie umowy pracownikom szczególnie chronionym

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2005r. I PK 289/04

OSNAPiUS 2006r. nr 3-4, poz. 40

Teza

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) pracownikom podlegającym szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy z mocy przepisów Kodeksu pracy lub przepisów szczególnych, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.