Skip to main content

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej verbalegis.pl


Regulamin obowiązuje od 31.10.2020r.


I. Stosowane definicje.


 1. Platforma elearningowa – Platforma dostępny pod adresem www.verbalegis.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Platformie.
 2. Sprzedawca – Biuro Prawne Stanisławscy s.c. ul. Wycieczkowa 33 A, 91-518 Łódź, NIP: 726 252 60 89, REGON: 470101234
 3. Regulamin platformy e-learningowej – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania z Platformy.
 4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
 8. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Platformy, w tym zapoznanie się z Regulaminem platformy e-learningowej oraz akceptacja jego treści.
 10. Kursy - wszystkie produkty dostępne w Platformie,
  1. Kurs online - dostęp do materiałów wideo oraz plików elektronicznych dostarczanych na platformie internetowej pod adresem: www.verbalegis.pl, który Kupujący uzyskuje na okres 12 miesięcy.
  2. Plik elektroniczny, w tym e-book - plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Platformie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.
  3. Konsultacja online - rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon, dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Platformie w opisie tego Produktu.
 11. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
 12. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Platformie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Platformie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Platformy, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Platformie.
 13. Newsletter - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Platformie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.


II. Postanowienia ogólne


 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Sprzedawca jest jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT/faktury bez VAT.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dostarczenie Plików, Kursów online i/lub realizacja Konsultacji odbywa się poprzez Internet.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).


III. Formy płatności.


 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 81 1020 3352 0000 1602 0009 7758 PKO Bank Polski w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
  2. płatność online - przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
  3. Płatności online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.


IV. Zawarcie umowy sprzedaży.


 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową, www.verbalegis.pl, a następnie wybrać, Kurs online lub Konsultację online, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Platformy.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  1. wybranie Produktu lub Usługi oraz zarejestrowanie konta użytkownika,
  2. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  3. podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku, Kursu Online lub Konsultacji online,
  4. wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  5. wybór formy płatności,
  6. akceptacja regulaminu Platformy,
  7. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
 3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia.
 6. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za zamówiony Plik, Kurs online lub Konsultację przez Kupującego.


V. Termin realizacji zamówienia wg kategorii Produktu.


 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki i Kursy online w następujących terminach:
  1. przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub Kursu online jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub danymi rejestracji Konta na Platformie. Pobranie Pliku i dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego,
  2. w przypadku płatności tradycyjnych dostęp do Pliku lub Kursu Online nadawany jest w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Platformie realizowane są w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.


VI. Dostawa Produktów.


Produkty dostępne w Platformie, w szczególności Pliki elektroniczne, Kursy online, Konsultacje online są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Platformie.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.


 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres mailowy: biuro@verbalegis.pl
 5. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.


VIII. Wyjątki od odstąpienia od umowy.


 1. W przypadku zamówienia Produktu, Kupujący, który pobierze Plik lub zaloguje się do Platformy lub skorzysta z Konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


IX. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.


 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie „KONTAKT”
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.


X. Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Platformy jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://verbalegis.pl/static/polityka_prywatnosci.html
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.


XI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Platformy oraz Produktów i Usług.


 1. Do korzystania z Platformy oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania z Platformy i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Platformy e-learningowej, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.


XII. Rejestracja w Platformie i założenie Konta.


 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia zobowiązany jest zarejestrować się w Platformie.
 2. Konto umożliwia dostęp do kursów online, podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie.
 3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Platformy osobom trzecim.
 5. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 6. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.


XIII. Newsletter


 1. Kupujący może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę za zamówienie Kupującego.


XIV. Formularz kontaktowy


 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Platformy.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Platformy także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.


XV. Autorskie prawa majątkowe


 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Platformy, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Platformy oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Platformy bez zgody Sprzedawcy.
 5. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Klient), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej .
 7. Prawa autorskie do Pliku lub Kursu przysługujące Sprzedawcy podlegają ochronie prawnej. Z tytułu naruszenia tych praw Sprzedawca ma prawo nałożyć na Klienta lub Konsumenta karę umowną w kwocie 10.000 zł. Zapłata kary umownej nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty. Sprzedawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych gdy kara umowna nie pokryje w pełni poniesionej szkody.
 8. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 10.000 zł
  1. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  2. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik lub Kurs online.
  3. Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  5. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.


XVI. Platforma ODR.


 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).


XVII. Zmiany oferty i promocje


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.


XVIII. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Platformy e-learningowej zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia na rzecz Konsumenta.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Platformy e-learningowej, w każdym czasie na stronie Platformy oraz sporządzić jego wydruk
 6. Niniejszy Regulamin Platformy e-learningowej wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
1