Skip to main content

Photoshop

Courses tagged with "Photoshop"

Czy pracownik może otrzymać dwie odprawy emerytalne?

Pracownik może podjąć dodatkowe zatrudnienie u tego samego lub innego pracodawcy. Pracodawca, który zatrudnia dodatkowo pracownika musi uważać, aby rodzaj...

Podróże służbowe

Pośród wielu obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na pracownika, znajdziemy obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku oraz przepisów...

Wypłata minimalnego wynagrodzenia

Pracownik świadcząc pracę w pełnym wymiarze czasu pracy powinien otrzymać od pracodawcy kwotę minimalnego wynagrodzenia, nawet wówczas, gdy umowa o pracę nie wskazywała...

Obliczenie wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Praca świadczona z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego wymiaru czasu pracy, wynikającego z obowiązującego systemu i rozkładu...

Zwolnienia okolicznościowe od pracy

Pośród wielu obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na pracownika, znajdziemy obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku oraz przepisów...

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pośród wielu obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na pracownika, znajdziemy obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku oraz przepisów...

Urlop wypoczynkowy – udzielanie urlopu wypoczynkowego

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest realizowane corocznie. Jednak z przyczyn dotyczących pracodawcy lub pracownika, dochodzi do sytuacji, gdy urlop...

PayPal

Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

Za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Pracownik objęty jest ustawową gwarancją...

PayPal
Systemy czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Systemy czasu pracy

Pracodawca w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty tymi postanowieniami obowiązany jest ustalić systemy...

PayPal
Wnioski pracowników dotyczące czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Wnioski pracowników dotyczące czasu pracy

Pracownik uprawniony jest do składania wniosków związanych z czasem pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca może lub musi wyrazić zgodę na udzielenie pracownikowi...

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

Wszędzie tam, gdzie czas pracy zostaje ustalony na zasadzie elastyczności, należy oczekiwać, że jednym z dokumentów tworzonych na potrzeby jego planowania, będzie harmonogram...

PayPal
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

Wszędzie tam, gdzie czas pracy zostaje ustalony na zasadzie elastyczności, należy oczekiwać, że jednym z dokumentów tworzonych na potrzeby jego planowania, będzie harmonogram...

PayPal
Czas pracy – planowanie i rozlicznie czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy – planowanie i rozlicznie czasu pracy

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest realizowane corocznie. Jednak z przyczyn dotyczących pracodawcy lub pracownika, dochodzi do sytuacji...

PayPal
Zasady sporządzania świadectwa pracy
Czas pracy
Preview Course

Zasady sporządzania świadectwa pracy

Wszędzie tam, gdzie czas pracy zostaje ustalony na zasadzie elastyczności, należy oczekiwać, że jednym z dokumentów tworzonych na potrzeby jego planowania, będzie harmonogram...

PayPal
Korzystanie z urlopu rodzicielskiego
Wynagrodzenia
Preview Course

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego

Praca wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku, gdzie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Niedziele oraz święta powinny co do zasady być dniami wolnymi...

Prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego
Wynagrodzenia
Preview Course

Prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Jest to pełny roczny wymiar, jeżeli przyjąć, że pracownik...

Praca w porze nocnej
Wynagrodzenia
Preview Course

Praca w porze nocnej

Praca wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku, gdzie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Niedziele oraz święta powinny co do zasady...

PayPal
Obliczenie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta
Wynagrodzenia
Preview Course

Obliczenie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta

Praca wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku, gdzie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Niedziele oraz święta powinny co do zasady...

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenia
Preview Course

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Nie do rzadkości należy sytuacja, gdy pracodawca zmuszony jest wypłacić zwalnianemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy...

PayPal
Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
Rodzicielstwo
Preview Course

Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Po zakończonym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, pracownik uprawniony jest do skorzystania z urlopu wychowawczego w celu dalszego sprawowania opieki...

PayPal